Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 31-01-2020 om 12:41

VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Skiservice Reeuwijk

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan:
a. de verkoper/opdrachtnemer: Skiservice Reeuwijk
b. de afnemer/opdrachtgever: de koper, ieder die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat voor een leverantie of voor wie de verkoper/opdrachtnemer een aanbieding doet.

ARTIKEL 2 - DE GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, resp. gesloten met de skiservicereeuwijk.nl.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE

 1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum der offerte. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper/opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: takel- en hijswerk.
 3. De verkoper/opdrachtnemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De aanbetaling
  De verkoper/opdrachtnemer verlangt bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 100% van de koopsom.
 2. Prijswijziging
  Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. Eigendomsvoorbehoud
  Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper/opdrachtnemer. De afnemer verplicht zich voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 5 - DE LEVERTIJD

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertermijn bepalen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper/opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de verkoper/opdrachtnemer alsnog binnen deze termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
  1. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel van de vast overeengekomen levertijd is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor vervolgschade, hoe ook genaamd.
  2. Bij een overeenkomst met andere afnemers is de verkoper/opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6 - DE OP/AFLEVERING

 1. Onder op/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de afnemer.
 2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden zullen de goederen dan klaar geleverd worden.

ARTIKEL 7- HET VERVOER EN DE VERVOERSCHADE

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de verkochte goederen door de verkoper/opdrachtnemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen.
 2. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper/opdrachtnemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer onmiddellijk bij de verkoper/opdrachtnemer hiervan melding te worden gemaakt.
 3. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 12 van toepassing.     

ARTIKEL 8 - DE BETALING

 1. Koop en verkoop
  Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: aanbetaling 100%.
 2. Opschorten betalingsverplichting
  De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden, dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 9 - DE ANNULERING

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer van op maat bestelde producten is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen, dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken, dat de schade kleiner is.
 2. Wordt de bestelling geannuleerd, nadat de bestelling is verzonden is, dan worden ook de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening gebracht.
 3. Alle annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk aan skiservice reeuwijk kenbaar te worden gemaakt. In het verzoek tot annulering dient in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval bedragen moeten worden terugbetaald dient ook het bankrekening opgegeven te worden dat i.v.m. eventuele fraude gelijk dient te zijn aan het rekeningnummer waarop aan skiservice reeuwijk de betaling werd gedaan.

ARTIKEL 10 – AFKOELINGSPERIODE

Bij aankoop via de webshop hebben consumenten een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Koopt u niet via de webshop, maar in onze showroom dan geldt deze afkoelingsperiode uiteraard niet. Voor retourneren binnen de afkoelingsperiode gelden onderstaande spelregels:

 1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, aan te melden voor retournering. Vervolgens heeft u 14 dagen om het terug te sturen naar Skiservice Reeuwijk. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door de Skiservice Reeuwijk wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag incl verzendkosten daarvan terug. De kosten voor retournering zijn voor de koper. De klant dient vooraf per email of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
 2. Indien de klant besluit het product terug te sturen naar de Skiservice Reeuwijk dan zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan de Skiservice Reeuwijk zijn voor verantwoording en rekening van de klant
 3. De staat van het te retourneren product heeft 2 variaties:
  • staat 1;
   het product is onbeschadigd en in de originele, verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
  • staat 2;
   het product is beschadigd of gebruikt, de originele verpakking ontbreekt of toebehoren als meegeleverde accessoires, pootjes e.d. ontbreken. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub c en d. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.
 4. Voorwaarde voor retourzending:
  1. het product is geheel compleet en in de originele staat;
  2. het product is ongebruikt;
  3. het product is schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  4. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding, en eventuele meegeleverde accessoires.
 5. Bepaling restitutiebedrag.
  1. Na ontvangst van het retour gestuurde product van de klant aan de Skiservice Reeuwijk, zal de Skiservice Reeuwijk het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage dat aan de klant zal worden terug betaald.
  2. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal de Hubsan Winkel het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
  3. indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering (lees het retouradres van de Skiservice Reeuwijk) op te halen.

ARTKEL 11 - DE GARANTIE EN KLACHTEN

 1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten, die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming ( = consument) corresponderende gebruik van de geleverde goederen.
 3. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
 4. Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 5. We verzoeken u om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@skiservicereeuwijk.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

ARTIKEL 12 – RECLAMES

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk. Reclames kunnen door de afnemer bij de verkoper/opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Het bepaalde in lid 1.van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 (vervoersschade) onverlet.

ARTIKEL 13 - NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Postadres:
Skiservice Reeuwijk
Burgemeester Bracklaan 25
2811BP Reeuwijk
Tel: (0182) 55 85 67
info@skiservicereeuwijk.nl
62184075
NL854700225B01
Skiservice Reeuwijk is een handelsnaam van AJ Multi Solutions BV.